#چالش Instagram Photos & Videos

چالش - 520.2k posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

  • دوره #مذاكره و #فروش با رهبري استاد #فرخ_ديبا هم همراه يه تيم كاملا #حرفه اي كه از شهرهاي متفاوت خودشونو رسونده بود با فضاي پراز #چالش استاد گذشت 
ميتونم به جرات بگم هر دقيقه اش يه درس بود جوري كه محصول مربوطه و فضاي فروش رو  كنار خودت تصور ميكردي. 
#sale #marketing #teamwork #بازاريابي
  • دوره #مذاكره و #فروش با رهبري استاد #فرخ_ديبا هم همراه يه تيم كاملا #حرفه اي كه از شهرهاي متفاوت خودشونو رسونده بود با فضاي پراز #چالش استاد گذشت
    ميتونم به جرات بگم هر دقيقه اش يه درس بود جوري كه محصول مربوطه و فضاي فروش رو كنار خودت تصور ميكردي.
    #sale #marketing #teamwork #بازاريابي
  • 477 9 17 February, 2019