#دختر Instagram Photos & Videos

دختر - 4.2m posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

  • #قرآن#نکات_قرآنی#هر_روز_با_قرآن_شروع_کنیم #نکته_ها_و_پیام_های_قرآنی #طبیعت_در_قرآن#شیعه#زن#مرد#دختر#پسر#طلبه#جوان#دانشجو#اسلامی#قیامت_در_قرآن 
نکته: این آیه به یکی از بزرگ ترین نشانه ها بر وجود خدا و عظمت او و همچنین به یکی از ویژگی هایی که برای انسان رخ خواهد داد اشاره می کند و آن زنده شدن پس از مرگ است به راستی وقتی طبیعت با آن حالت مرده ای که در زمستان پیدا کرده در بهار زنده می شود آیا ما انسان ها زنده نخواهیم شد/ و آیا در برابر اعمالی که انجام داده ایم باز خواست نمی شویم؟ این طبیعت و نو شدن آن نشانه ای بر قیامت است و هشداری به ما برای این که روزی ما هم زنده خواهیم شد کاش از این بهار عبرت بگیریم و در زندگی و اخلاق و عباداتمان تغیراتی بسوی کمال و رشد ایجاد کنیم تا در روز قیامت مثل امروز شاد و خوشحال باشیم
  • #قرآن #نکات_قرآنی #هر_روز_با_قرآن_شروع_کنیم #نکته_ها_و_پیام_های_قرآنی #طبیعت_در_قرآن #شیعه #زن #مرد #دختر #پسر #طلبه #جوان #دانشجو #اسلامی #قیامت_در_قرآن
    نکته: این آیه به یکی از بزرگ ترین نشانه ها بر وجود خدا و عظمت او و همچنین به یکی از ویژگی هایی که برای انسان رخ خواهد داد اشاره می کند و آن زنده شدن پس از مرگ است به راستی وقتی طبیعت با آن حالت مرده ای که در زمستان پیدا کرده در بهار زنده می شود آیا ما انسان ها زنده نخواهیم شد/ و آیا در برابر اعمالی که انجام داده ایم باز خواست نمی شویم؟ این طبیعت و نو شدن آن نشانه ای بر قیامت است و هشداری به ما برای این که روزی ما هم زنده خواهیم شد کاش از این بهار عبرت بگیریم و در زندگی و اخلاق و عباداتمان تغیراتی بسوی کمال و رشد ایجاد کنیم تا در روز قیامت مثل امروز شاد و خوشحال باشیم
  • 8 1 4 minutes ago